Profitmedia - komunikácia, média

   

mediálna produkcia a PR

Kolíňany sa menia na atraktívnu a modernú obec tretieho tisícročia

Trinásť kilometrov severovýchodne od Nitry pod vrchom Žibrica v susedstve Zlatomoraveckej cesty sa v malebnom prostredí podzoborskej oblasti rozkladá rázovitá obec Kolíňany. Jej obyvatelia sú hrdí na svoju bohatú históriu i modernú súčasnosť. Podmanivé prírodné prostredie Tríbečského pohoria a Žitavskej tabule poskytuje návštevníkom obce

nádherné výhľady – severný na zrúcaninu hradu Gýmeš a obce Jelenec a Žirany – a južný na novostavbu diaľnice s viaduktami a časť Podunajskej nížiny. Historickou i architektonickou dominantou Kolíňan je kostol sv. Štefana kráľa z 11. storočia, ktorý – týčiac sa nad obcou – symbolizuje silný lokálpatriotizmus jej obyvateľov. Niektorí z nich tu prežijú celý život a zasvätia ho rozvoju a rozkvetu obce, podobne ako starosta Ing. Róbert Balkó. „Kolíňany sú mojím rodiskom a podľa mňa tou najkrajšou obcou na svete,“ vraví.

Majestátna história obce 
Kolíňany sa radia k najstarším sídlam v okolí Nitry. Najskôr patrili do vlastníctva Nitrianskeho hradu, neskôr Zoborského kláštora. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1113, keď boli spomenuté v súpise majetkov Zoborského benediktínskeho kláštora pod názvom Colin. V čase príchodu starých Maďarov tu žilo slovanské obyvateľstvo. Maďarský etnický charakter nadobudol tento región v období do 13. storočia. Názov obce Kolíňany (po maďarsky Kolon) je pravdepodobne odvodený od priezviska rytiera Andrása Kolona. Podľa viacerých zdrojov predkovia Kolíňancov pochádzali z autonómneho kmeňa Sikulov, ktorého úlohou bolo chrániť pasienky pod Žibricou pri vstupe do Nitrianskej kotliny.
Okolo roku 1000 n. l. prechádzal týmto územím prvý uhorský kráľ Štefan. „Podľa legendy práve na chrámovom kopci Sv. Štefan večeral a zabudol si tam cenný strieborný príbor. Jeho sluha ho vraj našiel vďaka nezvyčajnému svetlu, čo podnietilo kráľa k príkazu dať tam postaviť kaplnku. Tá bola neskôr prebudovaná na románsky kostol, ktorý nesie jeho meno. V jeho okolí je plánovaný archeologický výskum,“ hovorí Róbert Balkó. Na území a v chotári obce je viac pozoruhodných cirkevných stavieb a pamiatok.
Hody s pestrým spoločenským programom sa tu konajú na výročie vysviacky kostola v polovici augusta. „V súčasnosti majú Kolíňany pol tisícky domov a 1535 obyvateľov, z nich približne 60 percent sa hlási k maďarskej a 40 k slovenskej národnosti. Počet obyvateľov mal donedávna mierne klesajúcu tendenciu, no aj vďaka nastúpenému trendu modernizácie obce začal narastať,“ dopĺňa starosta.

Úcta k dedičstvu predkov 
Vrúcny vzťah Kolíňancov a Kolíňaniek k svojej obci cítiť na každom kroku. Dedina žije bohatými ľudovými zvykmi a tradíciami, v úcte má miestne nárečie i výšivky. Jej ľudové piesne sa zásluhou výskumov významných etnológov stali súčasťou národného kultúrneho dedičstva. Kolíňany prevádzkujú Obecné múzeum v dome s typickou architektúrou a predmetmi pracovnej i osobnej potreby z konca 19. a začiatku 20. storočia.
„Naše spoločné hodnoty si každoročne pripomíname desiatkami kultúrnych a spoločenských podujatí. Niektoré sú už tradičné a pravidelné, napríklad Gastrofest, Obecné dni či Vianočný plamienok. Ďalšie sú príležitostné, ako stretnutie so spisovateľmi, grafity panely či koncerty popových kapiel Desmod, Gladiator, Edda... Pri ich organizovaní máme k dispozícii kultúrny dom a veľký prírodný amfiteáter pod Borinou,“ pokračuje v predstavovaní obce starosta. Z jeho iniciatívy bolo po tridsiatich rokoch v Kolíňanoch realizované dielo Márie Jókai Podzoborská svadba, ktoré v roku 1985 získalo Cenu UNESCO. „V jednotlivých obrazoch  Podzoborskej svadby sú znázornené tunajšie pytačky, odobierka, sobáš... a to v maďarskom jazyku. Do inscenácie pásma sme za osobnej účasti autorky zapojili desať folklórnych súborov spod Zobora, čiže vyše sto účinkujúcich,“ spomína Balkó na najvýznamnejšie kultúrne udalosti uplynulého obdobia. „Kolíňany boli v roku 2007 hostiteľom Medzinárodného festivalu speváckych súborov krajín V 4. Vystupovali u nás hostia z Čiech,  Maďarska, Rumunska a Spevokol slovenských učiteľov.“

Obec má vlastný folklórny súbor Gyöngykoszoró a zmiešaný spevokol Zobor Hangja (Zobor Hangja Vegyeskar), kde spoluúčinkujú všetky generácie. Mimoriadne bohatá je aj záujmová činnosť v obci – výpočet spolkov nájdete na webovej stránke obce www.kolinany.eu, ktorá bola slávnostne sprístupnená v roku 2008 pri príležitosti 895-tych „narodenín“ obce.

Občan na prvom mieste
Starostlivosť o prosperitu Kolíňan spočíva na pleciach starostu Róberta Balka a siedmich obecných poslancov. „Posledné roky boli mimoriadne ťažké, pretože následkom chýb v minulom období obci hrozila nútená správa. Jediným riešením bolo zavedenie ozdravného režimu - nastolenie finančnej stability a ekonomické i morálne ozdravenie obce. Našťastie, naše mimoriadne úsilie nebolo zbytočné, pretože vďaka zavedeniu systému na obecnom úrade, transparentnosti pri riešení vecí verejných a úspešnosti nových investičných projektov sme získali pre našich obyvateľov mnohé benefity,“ konštatuje starosta a vymenúva kľúčové opatrenia: „V prvom rade sme konsolidovali obecný rozpočet a zaviedli programové rozpočtovanie. So zámerom skvalitnenia života a komunikácie v našej obci sme od roku 2007 uskutočnili až 38 zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré prijalo desiatky dôležitých uznesení a VZN. Odvtedy s cieľom vybudovať pulzujúcu, životaschopnú obec každoročne organizujeme verejné zhromaždenia našich občanov. V záujme normalizácie a zákonom predpísaného uzavretia finančného hospodárenia v obci sme znovu zaviedli externý audit účtovníctva. Vypracovali sme dva základné dokumenty obce – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Územný plán obce.  Na  podporu otvorenej samosprávy aktualizujeme našu internetovú stránku v slovenčine i maďarčine. Dvojjazyčne vydávame aj obecný mesačník Koloni Visszhang – Ozveny. Aby občan neustále cítil, že je u nás na prvom mieste, pracovný čas na obecnom úrade sme upravili podľa potrieb našich obyvateľov.“ 

Životný štýl a investície
Dramatickosť a náročnosť presadzovania spomínaných zmien do praxe si možno niektorí obyvatelia Kolíňan ani nemali možnosť uvedomiť, pretože sa diali postupne a riešili sa predovšetkým na obecnom úrade a v obecnom zastupiteľstve. To je podľa starostu v poriadku, keďže jeho prioritou je životný komfort a podpora zdravia spoluobčanov, ako aj  zabezpečenie bezpečného a čistého prostredia v Kolíňanoch. Obec má už dnes pokryté celé územie kompletnými inžinierskymi sieťami, vrátane kanalizácie. Využíva vlastnú čističku odpadových vôd a separovaný zber komunálneho odpadu. V rámci projektu Pre krajšie Kolíňany každú jar organizuje jarné upratovanie.
V Kolíňanoch majú dvojjazyčnú MŠ i ZŠ, školskú družinu a stravovacie služby pre dôchodcov. Nedávno tu previedli elektronickú evidenciu cintorína a zmapovanie hrobových miest, pričom relevantné údaje chcú sprístupniť aj na internete pre bývalých obyvateľov Kolíňan. V obci sa športuje – Kolíňany disponujú futbalovým ihriskom a polyfunkčnou športovou budovou. „Myslíme aj na mládež - obnovili sme dorastenecký futbal,“ s radosťou oznamuje bývalý aktívny športovec. „Podporujeme karate, aerobic, stolný tenis... či darovanie krvi,“ hovorí starosta.
Tieto bežné záležitosti sa podľa neho v obci už zautomatizovali, no najviac úsilia treba vyvinúť pri tvorbe a realizácii kľúčových projektov na podporu atraktívneho bývania v Kolíňanoch. „Jedným z nich je výstavba nájomných bytov v modernej deväťbytovke s dotáciou ŠFRB, pri celkovom objeme investície 384.000,- € (11,5-milióna Skk), ktoré budú do užívania odovzdané v najbližších týždňoch. Od roku 2007 naša obec vypracovala a podala až 30 projektov. Sme veľmi radi, že sme boli úspešní v získaní dotácie z fondov EÚ na projekt revitalizácie centra obce vo výške 600.000,- € pod názvom Atraktívne centrum pre Kolíňany III. tisícročia, ktorý sa podľa našich informácií začne realizovať ešte v tomto roku.“ V centre obce pod obecným úradom a obchodom vznikne námestie o rozlohe 3-tisíc metrov štvorcových s 28 lavičkami, detskými atrakciami a altánkom. K tomu pribudnú nové chodníky, trávnik o rozlohe takmer 5-tisíc metrov štvorcových, 12 lámp verejného osvetlenia a 70 nových stromov.

Erb s vínnou révou
Priaznivé prírodné podmienky katastra obce s výmerou 1250 hektárov predurčili tento región na turistiku, hubárčenie, poľovníctvo, rybárstvo a pestovanie viniča. Nečudo, že úrodné južné svahy po stáročia posiate vinohradmi inšpirovali Kolíňancov k tomu, že zhmotnením ich duchovných hodnôt a prírodných krás sa v erbe Kolíňan objavil vinič. „Obľúbenými odrodami sú rizling, veltlín a müller, z červených frankovka a svätovavrinecké,“ hovorí starosta. Predovšetkým vinohradníkom urobila radosť elektrifikácia vinohradov, uskutočnená v spolupráci so Západoslovenskou energetikou, a. s., v objeme  150.000 € (4,5 milióna Skk).  Projekt bol realizovaný počas minulej jesene a tohtoročnej jari. Touto dotáciou získala veľa  celá obec, ale najmä 65 majiteľov vínnych domčekov. A podľa vyjadrenia starostu nebola poslednou: „Ku Kolíňanom mám veľmi pozitívny vzťah. Tu mám svoje korene, tu som prežil detstvo, mladosť a chcem tu prežiť aj zvyšok života. Som veľký lokálpatriot, no uvažujem aj regionálne a globálne. V našej rodine boli vždy ľudia, ktorí prispievali k tomu, aby sa v Kolíňanoch žilo stále lepšie. Môj otec i strýko v minulosti zastávali post starostu našej obce a som na to patrične hrdý. Mám teda viacero dôvodov, aby som v tejto tradícii pokračoval,“ uzavrel našu návštevu v Kolíňanoch Ing. Róbert Balkó.

Nitra, 24. septembra 2010

ponuka služieb

tlač

 • produkcia školských, firemných, obecných a mestských novín na kľúč
 • tvorba spravodajských a publicistických komunikátov (článkov) pre noviny a časopisy (správy, ankety, reportáže, rozhovory, skladačky, PR články, tematické prílohy a sekcie..)
 • výroba a distribúcia špecializovaných schránkových novín, vkladačiek, letákov a pod.

rozhlas

 • informačný a PR rozhovor - scenár a realizácia na kľúč
 • príprava, zabezpečenie a realizácia PR oznamov a súťaží
 • scenár, príprava a realizácia celých relácií, resp. vysielacích blokov na kľúč
 • výroba reklamných a informačných spotov na kľúč

televízia

 • príprava na vstup klienta do živého vysielania
 • scenáre a realizácia rozhovorov, ankiet a pod.
 • produkcia spravodajských reportáží z podujatí
 • výroba tematických informačných spotov
 • produkcia reklamných spotov a infokampaní na kľúč

fotografia

 • výroba spravodajských a dokumentárnych snímkov z podujatí
 • realizácia súborov ilustračných fotografií

film

 • produkcia prezentačného videa na web inštitúcie, firmy či školy
 • výroba prezentačného videa pre archív alebo pre partnerov klienta - aj v anglickom, španielskom, nemeckom, ruskom, talianskom a francúzskom jazyku
 • tvorba dokumentárneho filmu a tematických cyklov pre televízne vysielanie
 • produkcia dokumentárnych a reportážnych snímkov na web

internet

 • vytvorenie a správa (adminovanie) internetových informačných Portálov
 • napĺňanie obsahu a priebežné dopĺňanie webov a portálov – texty, fotogalérie, audiosnímky a videosnímky
 • tvorba internetových novín a magazínov

multimédiá

 • produkcia na kľúč podľa zadania klienta

public relations

 • PR poradenstvo a plánovanie
 • monitoring a analýzy médií
 • príprava a tvorba PR a infokampaní
 • realizácia a distribúcia PR letákov a pohľadníc
 • PR rozhovory, reportáže, recenzie
 • prezentácie, publikácie a filmy
 • vzťahy s médiami
 • stretnutia s novinármi (press meetings, press trips)
© Profitmedia s.r.o., Partizánska 2, 811 03 Bratislava 1, 2010 - 2016 Designed by Blueartdesign.sk