PRAVIDLÁ ÚČASTI NA NAŠICH AKCIÁCH A SLUŽBÁCH

 

PRAVIDLÁ ÚČASTI NA NAŠICH AKCIÁCH A SLUŽBÁCH

Fakturačné údaje:

Profitmedia, s.r.o.

Partizánska2
811 03 Bratislava
IČO: 45438234
DIČ: 2023005094

PORADENSTVO a TERAPIE

1. Prvý termín služby je nutné si vopred objednať mailom na info@Profitmedia.sk alebo cez rezervačný formulár. Súčasne zakúpiť cez náš e-shop.

Potom je možné komunikovať aj inak – prostredníctom aplikácie WhatsApp, SMS správou alebo telefonicky na čísle +421 907 743 283. Na telefonické otázky odpovedáme v stredu od 14.00 do 16.00h, na mailovú komunikáciu v utorok, štvrtok a sobotu.  

2. Ak nie je možné dostaviť sa na dohodnutý termín z vážnych zdravotných alebo technických dôvodov, je treba to oznámiť čo najskôr. Ak klient oznámi zmenu termínu menej ako 48 hodín pred termínom, platí 100 % storno poplatok.

3. Naše služby nenahrádzajú odbornú lekársku starostlivosť a zodpovednosť za nerešpektovanie tejto zásady nesie klient.

4. Druh služby objednávajte podľa popisu na webe. Zameranie a dĺžka sa týka len objednanej služby.

5. Ak klient požiada o službu alebo čas navyše, dopláca 20 eur za každú ďalšiu polhodinu.

 

SEMINÁRE, KURZY A VZDELÁVANIE

1. Miesto na vzdelávaní, seminári alebo kurze (akcii) je rezervované až po úhrade zálohy, ktorá je nevratná, keďže slúži na zorganizovanie a prípravu akcie, obstaranie pomôcok a rezerváciu priestorov.

2. Organizátor môže pri vybraných akciách poskytnúť účastníkom zľavu – vernostnú alebo množstevnú. V tom prípade je nutné uhradiť energetickú výmenu za celú akciu vopred.

Ak sa účastník rozhodne nedokončiť predplatenú akciu a tým stopnúť naštartovaný proces sebarozvojovej práce na sebe, zostávajúca čiastka za akciu sa mu nevracia.

3. Podľa charakteru práce je maximálna kapacita 20 miest a minimálny počet účastníkov 5 – pokiaľ nie je v popise akcie uvedené inak.

Ostatní prihlásení sú náhradníci, pripísaní na zoznam podľa postupnosti prihlásenia.

4. Prezentácia prebieha štvrť až pol hodinu pred začiatkom akcie.

Pre plnohodnotný výsledok a účinok je dôležité zúčastniť sa celej akcie.

Ak niekto potrebuje prísť neskôr alebo odísť skôr, je nutné si od lektora vyžiadať súhlas vopred. Pri niektorých metodikách práce to nie je možné.

Ak sa z dôvodu špecifického zloženia skupiny naplnil program alebo zámer akcie pred časom uvedeným v popise akcie, lektor ju môže ukončiť skôr.

5. Ak klient nespolupracuje, marí prácu skupiny, alebo nedodržiava tieto pravidlá účasti, lektor má právo vylúčiť ho z akcie pred jej skončením, a to bez vrátenia nevyužitej finančnej čiastky za akciu.

6. Účastníkom akcií nie je dovolené nahrávať, fotiť, zhotovovať iné záznamy, ani poskytovať konkrétne informácie o priebehu seminárov tretím stranám. Výnimky je treba detailne dohodnúť vopred písomne s lektorom akcie a jej účastníkmi.

7. Súčasťou akcií je občerstvenie počas celej doby konania, pokiaľ nie je v popise uvedené inak.

8. Účastník obdrží po úhrade platby zvyčajne 3 dni pred konaním akcie potrebné pokyny.

9. Ak je akcia zrušená z vážnych dôvodov zo strany organizátora, včas a bezodkladne to účastníkom oznámi. Záloha je vtedy automaticky prenosná na inú akciu alebo termín, prípadne vrátená klientom.

10. Ak zruší účasť prihlásený, uhradená čiastka je nevratná, keďže slúži na prípravu celej akcie. V opačnom prípade si účastník musí nájsť a poslať za seba náhradu.

 

SEBAROZVOJOVÉ POBYTY

1. Účastníci zážitkových pobytov sa na spoločných akciách zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť a na základe slobodného rozhodnutia.

Pri cestách do krajín EÚ odporúčame vziať si so sebou Európsky preukaz zdravotného poistenia, i keď ho doteraz nikto z našich účastníkov nepotreboval. Ak máte záujem o cestovné poistenie, je treba vybaviť ho individuálne.

2. Sprievodcovia a lektori pripravujú všetky naše zážitkové pobyty veľmi zodpovedne a profesionálne. Vytvárajú optimálne podmienky pre vedomé cestovanie, osobný rozkvet, posun, rast a rozvoj účastníkov. Starajú sa o nich ako o dospelých, nie ako o deti. Preto boli vytvorené tieto zásady.

V prípade porušovania podmienok účasti je možné pre marenie práce skupiny účastníka/ov vylúčiť – s tým, že cestu domov si organizuje a hradí na vlastné náklady.

Upozorňujeme, že naše zážitkové a sebarozvojové pobyty nie sú konzumné zájazdy alebo dovolenky. Cestujeme a pracujeme vedome – v skupine a so skupinou i jednotlivcami.

3. Ubytovanie je zabezpečené v príťažlivých objektoch s typickou architektúrou pre danú oblasť na podporujúcich miestach, buď na samostatných posteliach alebo spojených dvojposteliach podľa tamojších zvyklostí.

Každé ubytovanie je tiché, a súčasne situované v centre diania. Má prekrásnu záhradu, dvor alebo vlastnú terasu, plne vybavenú kuchyňu, jedáleň a dostatok sociálnych zariadení.

4. Nákup potravín a zabezpečovanie alebo príprava stravy prebieha každý deň tak, aby účastníci mali k dispozícii čerstvé, chutné a typické jedlá pre danú oblasť.

5. Lístky na dopravu do cieľovej krajiny zabezpečujeme po objednávke účastníka za manipulačný poplatok 30 eur/osoba, alebo si ich môže účastník obstarať sám – pod podmienkou, aby skupina cestovala spolu.

Miestna doprava sa platí spoločne a jej cena sa rozpočítava pomerne na účastníkov, pokiaľ nie je v popise udalosti uvedené inak.

6. Zdravotné obmedzenia alebo diétne požiadavky je treba nahlásiť vopred.

7. Program je vždy jedinečný, výživný, liečivý a bohatý. Organizátori ho môžu pozmeniť podľa zloženia skupiny a aktuálneho počasia.

V prípade požiadavky zmeny programu zo strany účastníka je nutný súhlas nadpolovičnej väčšiny účastníkov skupiny.

Každý účastník nemusí byť prítomný na všetkých aktivitách pripraveného programu.

8. Na pobytoch nie je dovolené požívať omamné látky z dôvodu následného odpojenia sa od pocitov a deformácie vnímania.

Z rovnakého dôvodu sa odporúča minimalizovať akúkoľvek komunikáciu a prístup k informáciám z vonkajšieho prostredia prostredníctvom elektronických médií.

9. Záloha je nevratná a slúži na rezerváciu priestorov, prípravu programu a zorganizovanie akcie. Účastník obdrží po úhrade energetickej výmeny za akciu, včas pred konaním akcie kompletné pokyny. Ak sa účastník rozhodne cesty z akéhokoľvek dôvodu nezúčastniť a nepošle za seba náhradníka, energetická výmena mu prepadá.

Ak by nástupu skupiny na cestu bránila vyššia moc alebo extrémne počasie s dôsledkom možného ohrozenia účastníkov či zámeru pobytu, jej termín je posunutý.

10. Po návrate zostávajú účastníci v prepojení cez FB a WA.

top