Všeobecné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto “Všeobecné obchodné podmienky” upravujú vzťahy medzi spoločnosťou Profitmedia, s.r.o. so sídlom Partizánska 2, 811 03 Bratislava I, IČO: 45438234, č. ú 4010977999/7500 (ďalej len spoločnosť“) a klientom pri jeho účasti na seminároch, prednáškach, workshopoch, poradenstve, mentoringu, koučingu a ďalších pracovných aktivitách (ďalej len „akcia“), ktoré „spoločnosť“ organizuje.

Klient si je vedomý, že mu jeho účasťou na „akcii“ nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log a podobne, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade zmluvne dohodnuté inak.

II. Cena

Cena „akcie“ má zmluvnú povahu a zahŕňa prípravu materiálov, technickú a organizačnú prípravu a zabezpečenie akcie. O tom, či je do ceny zahrnuté aj občerstvenie, je klient informovaný v popise akcie na stránke https://obchod.profitmedia.sk/. Ceny sú uvádzané vrátane DPH. Spoločnosť nie je platcom DPH.

III. Objednávka

Účasť na „akcii“ je klientom objednaná prostredníctvom on-line prihlášok na webovej stránke https://obchod.profitmedia.sk/. V e-shope vyplnená a odoslaná objednávka je potvrdená a zaslaná na klientov e-mail s uvedením informácií o registrácii a pokynov k platbe.

IV. Úhrada

Úhradu je možné previesť pri objednaní „akcie“ bezhotovostným prevodom z bankového účtu (do 3 pracovných dní). Najneskorší možný termín doručenia úhrady na účet „spoločnosti“ je 3 dni pred konaním akcie. Po pripísaní platby na účet „spoločnosti“ je klient záväzne prihlásený.

V prípade prihlásenia sa klienta na „akciu“ menej ako 48 hodín pred termínom jej konania, klient pripláca 20 percent ceny.

V. Storno

V prípade, že klient zaplatil “cenu” za objednanú „akciu“ a pred jej konaním sa rozhodne svoju účasť z rôznych dôvodov stornovať, je povinný oznámiť to bezodkladne na e-mail: riaditelka@profitmedia.sk.

Cena slúži na prípravu, propagáciu a zorganizovanie akcie, rezerváciu priestorov a prípravu pomôcok. Vrátenie uhradenej ceny klientovi pri záväznej rezervácii preto z dôvodu jeho neúčasti na akcii nie je možné. S výnimkou, že pošle za seba náhradníka.

VI. Zmeny a zrušenie „akcie“

„Spoločnosť“ si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť termín, miesto konania či vedúceho „akcie“, prípadne „akciu“ zrušiť. V tomto prípade sú prihlásení klienti vopred informovaní telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pri zmene termínu či zrušení „akcie“ je každému klientovi navrhnutý iný termín, alebo môže požiadať o vrátenie uhradenej ceny bez ohľadu na počet dní zostávajúcich do konania „akcie“.

Lektor si vyhradzuje právo „akciu“ skončiť skôr alebo neskôr, keď uzná, že „akcia“ naplnila svoje zadanie a klienti dostali všetky potrebné informácie a uvedomenia, ktoré boli v pozvánke na „akciu“ avizované.

VII. Ochrana diela

V prípade, že materiály poskytované v priebehu akcie spĺňajú znaky autorského diela v zmysle zákona o autorskom práve, o právach súvisiacich s autorským právom a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú v zmysle týchto právnych úprav autorsky chránené.

Okrem iného je zakázané bez písomného súhlasu „spoločnosti“ tieto materiály akýmkoľvek spôsobom ďalej komerčne používať, verejne prezentovať, upravovať, nahrávať, kopírovať a šíriť.

Lektor si vyhradzuje právo zaznamenať priebeh „akcie“ pre interné študijné účely „spoločnosti“, pre účely propagácie „akcií“ a publikačnej činnosti na základe písomného súhlasu klientov s dohodnutými podmienkami použitia v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov.

VIII. Reklamačný poriadok

Klient berie na vedomie, že všetky „akcie“ sú poskytované na základe dohody o využití voľného času podľa Občianskeho zákonníka, a vo svojej podstate sú zážitkovými verejnými akciami, ktorých účelom je rozvoj osobnosti, sebapoznávanie, osveta, kultivácia ľudského potenciálu, terapeutické služby a vzdelávanie.

Klient je oprávnený reklamovať technické nedostatky „akcie“, na ktorej sa zúčastnil, pokiaľ sú spôsobené „spoločnosťou“. V takom prípade mu „spoločnosť“ vráti primeranú časť úhrady.

Pod technickými nedostatkami „akcie“ sa rozumie:

  • znížený komfort v priebehu „akcie“, pokiaľ hrubým spôsobom narušuje „akciu“ a znemožňuje klientovi plnohodnotnú účasť (napr. nedostatočné vetranie, chlad alebo hluk zo susedných miestností);
  •  absencia avizovaného lektora „akcie“ a jeho náhrada inou osobou, ktorú klient neschválil
  • absencia avizovaného občerstvenia alebo avizovaných pomôcok pre klientov na „akcii“.

IX. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou prihlášky na „akciu“.

V Bratislave, 1. 12. 2016

top