Ako fungujú systemické FINANČNÉ KONŠTELÁCIE

Peniaze sú energia, ktorá nás uzemňuje a poskytuje rovnováhu v praktickom živote. Zdravý vzťah k nim je teda jednou z kľúčových vecí pre spokojný a radostný život. No je veľmi zaujímavé, koľko skrytých negatívnych presvedčení a vnútorných bariér vo vzťahu k peniazom bráni nám ľuďom žiť život v hojnosti a väčšej slobode. Preto píšem toto malé zamyslenie venované financiám na konci kalendárneho roka, ktorý končí príznačnou osmičkou.  

Je možno prekvapivé, že celosvetovo uctievaný a obdivovaný otec systemických konštelácií Bert Hellinger v knihe Prirodzená mystika píše: „Peniaze sú duchovné. Majú v sebe energiu práce. Peniaze majú duchovnú stránku… Keď sú v pohybe, dokonca akúsi dušu.“ Problémy s nimi teda vytvárajú predovšetkým nesprávne a obmedzujúce životné postoje.

Pred viac ako dvoma desiatkami rokov metodiku systemických (rodinných) konštelácií a pohybov duše vytvoril spomínaný terapeut a filozof Bert Hellinger. Ako účinný a efektívny nástroj osobného rozvoja a spirituálneho rastu sa používa prakticky na celej zemeguli. Vďaka nemu je možné uvidieť, navnímať, precítiť a pochopiť príčiny rôznych ťažkostí, ktoré sú skryté pod povrchom a ľudia ich nosia v sebe.

Hellinger o peniazoch

„Peníze jsou duchovní. Mají v sobě energii práce, záslužné práce. Čím větší je výkon, který je zaplacen určitou sumou peněz, tím vyšší je nashromážděná energie. Těžce vydělané peníze mají tu největší energii. Takové vydáváme pokud možno co nejšetrněji a velmi si jich vážíme. Snadno vydělané peníze, tedy peníze bez odpovídající práce, mají málo energie. A co teprve peníze, které byly získány neprávem nebo podvodem? Ty nezůstávají. Chtějí někam pryč.

Jako duchovní peníze chápeme teprve tehdy, když je vidíme v pohybu a když v souladu s tímto pohybem o ně žádáme, bereme si je a dáváme dál. Peníze jsou ve službách lásky ducha. Je to proudící láska.

Byl jsem v duchu peněz spravedlivý? Peníze jsou také moc a zbraň, požehnání a prokletí.

Peníze jsou nakloněni tomu, kdo je má, za předpokladu, že je respektuje, že je uznává jako něco duchovního. Také chudý člověk musí peníze respektovat. Jak? Také on s láskou.“    

Bert Hellinger: Přirozená mystika – cesty spirituální zkušenosti

Metóda konštelácií a pohybov duše pracuje so zákonitosťami a silami, ktoré pôsobia v nás a na nás. Poskytuje možnosť pozitívnej „opravy“ nevedomých vzorcov a s tým spojené riešenie opakujúcich sa nepríjemných situácií, súčasne sebapoznávanie a uvedomenie si jedinečnosti, ako aj prepojenosti a jednoty ľudí. Uvoľnenie sa z rodových a karmických prepletení prináša obnovu prúdenia životnej energie a života v hojnosti a láske.

Od čias zrodu ju zdokonalili ďalší autori z oblasti práce, prostredia firiem, inštitúcií a organizácií, napríklad Gunthard Weber, Insa Sparrer, Matthias Varga von Kibéd, Jan Bílý, a tak sa úspešne uplatňujú aj v oblasti vedomého biznisu, optimalizácie riadenia a podnikania. Pretože postoje k peniazom vymedzujú nielen ich osobné, ale aj pracovné či firemné finančné toky.

 Čo je a pôsobí

Systemické finančné (peňažné) konštelácie sú overené a obľúbené na vyhľadanie a odstránenie blokov a zábran v prúdení materiálneho dostatku a rozpustenie skrytých  finančných presvedčení. Síl, ktoré sú, rozhodujú a pôsobia v človeku a v systémoch, ktorých je súčasťou. Zameriavajú sa na odhalenie a zvedomenie ich dynamiky.

Pretože skúsenosť vraví, že aj keď človek začne viac pracovať, zarábať či šetriť, alebo sa rozhodne predať či zdedí nejaký majetok a myslí si, že mu to pomôže napríklad konečne žiť v dostatku, alebo zbaviť sa dlhov, sú tu ešte programy, ktoré ho podvedome riadia a po čase ho opäť dostanú tam, kde bol predtým. Tieto je možné pre prehľadnosť rozdeliť do niekoľkých hlavných skupín.

 Sila presvedčení 

Prvú skupinu vytvárajú tie, ktoré človek získa od ľudí, ktorí ho v detstve formovali. Rodičia a vychovávatelia vedú štandardne deti k hygiene, preto si pravdepodobne spomínate na vety: „Nikdy si nedávaj peniaze do pusy. Vieš koľko ľudí ich chytalo a manipulovalo s nimi?! Umy si ruky, keď si mal/a v rukách peniaze! Peniaze sú špinavé! Na peniazoch je viac bacilov ako na záchode alebo na kľučkách!“ a tak podobne.

Takého príkazy a zákazy si malé dieťa automaticky nahráva do podvedomia ako film. Tak mu vytvoria základné stavebné kamene jeho životných postojov, reakcií na rôzne podnety a situácie po celý život. Preto nečudo, pokiaľ s tým niečo v dospelosti neurobí, že ho straty a nedostatok budú prenasledovať po celý život.

Samozrejme, dieťa mohli jeho najbližší viesť aj k pozitívnemu vzťahu k peniazom, dokonca láske k nim alebo k ich hromadeniu. No podľa veľkého nepomeru bohatých a chudobných na Zemi má dnes asi len veľmi málo ľudí zdravý vzťah k peniazom. Je bežné, že ľudia sa v súčasnej rýchlej dobe za peniazmi doslova naháňajú a nestíhajú sa potom dostatočne venovať sebe, najbližším a iným základným oblastiam života.

Následky a poučenia

Druhú základnú skupinu presvedčení tvoria tie, ktoré človek zdedil po minulých generáciách a z rodov po matke a otcovi. Ako následok a poučenie z toho, čo zažili jeho predkovia v súvislosti s majetkom a peniazmi. Napríklad „komu sa nelení, tomu sa zelení“, „stredná cesta – zlatá cesta“, „čo na to povedia susedia“, „kvôli majetku prišiel o rozum“, a ešte oveľa viac.

Vernosť a prirodzená láska k jeho milovaným – buď bohatým a prosperujúcim, alebo chudobným, oklamaným či okradnutým predkom – potom neomylne, a skryte pôsobia tak, že sa mu budú peniaze v peňaženke klonovať, alebo vyhýbať veľkým oblúkom. Do tejto kategórie patrí aj skúsenosť z roku 1953, keď väčšina ľudí u nás prišla z noci do rána o ťažko zarobené úspory v dôsledku menovej reformy.

Ako národ i jednotlivci sme vyrastali s archetypom udatného Jura Jánošíka, ktorý bohatým bral a chudobným dával. Obdiv, rešpekt a úcta k nemu ako národnému hrdinovi ešte vzrástli potom, ako sme sa ako deti z rozprávania našich starých mám a otcov dozvedeli, že zomrel – na výstrahu chudobe – drastickou smrťou. Na podprahovej a pocitovej úrovni nás to samozrejme tiahne k tomu, že chudoba a obeta za ňu je cnosť. Ale to je minulá skúsenosť, ktorú keď pochopíme a vzdáme je česť, už nemusíme opakovať.

Sme národ so silnými kresťanskými koreňmi aj vďaka misii Cyrila a Metoda, ktorá sa dodnes celosposločensky oslavuje. Čo asi s človekom urobí, keď neustále počúva, že ľahšie prejde ťava uchom ihly ako boháč do kráľovstva nebeského? Veď všetci po ňom prahneme. Máme živoriť bez peňazí? Čo ak boháč je v tomto podobenstve ten, kto je chorobne závislý a pripútaný k peniazom bez ohľadu na to, koľko ich má? A v jeho rebríčku hodnôt sú na prvom mieste, pričom až za nimi má život, lásku, úctu, atď.?

Na druhej strane pre väčšinu ľudí je predstava dostatku peňazí príjemná, takže prečo je také ťažké nájsť zdravý prístup k financiám a šťastnú rovnováhu hmoty a duchovna v živote? Podľa biológie presvedčenia Bruce Liptona žijeme podľa toho, čomu sme uverili.

Kolektívna skúsenosť

Tretia skupina – to sú desiatky finančných presvedčení (väčšinou negatívnych) plynúcich z kolektívnej skúsenosti, ktorá je v ľuďoch ukotvená prostredníctvom kolektívneho nevedomia.

Ako napríklad „nezaslúžim si to“, „nie som dosť dobrý na takú odmenu“, „peniaze kazia charakter“, „ešte musím niečo dorobiť, dokázať, doštudovať, naučiť sa, až potom môžem požiadať o peniaze“, „bohatstvo je nečestné“, „je nebezpečné vyčnievať z radu“, „obávam sa peňazí“, „peniaze prinášajú nešťastie“, „bez (tvrdej) práce nie sú koláče“. „najprv práca, potom zábava“, „neviem s peniazmi narábať“, „uprednostňujem ducha pred mamonom“, „chudoba cti netratí“, „kvôli peniazom vznikajú vojny“, a tak ďalej, a tak ďalej.

Vrátiť na miesto  

Takže, keď toto človek nosí v sebe, aj keď poctivo pracuje, peniaze sa u neho dlho neudržia. „Bezpečnejšie“ bude pre neho rýchlo sa ich zbaviť. V podvedomí nosí   traumatické spomienky na prenasledovanie Židov, represálie pri kolektivizácii voči statkárom a roľníkom, na päťdesiate roky, atď.

Peniaze majú ľudia taktiež podprahovo spojené s ponižujúcou prácou, krivdou, či hanbou. Väčšinou vtedy, ak videli, že ich blízki alebo predkovia museli o peniaze prosiť, alebo vykonávať ponižujúcu prácu a či činnosť, ktorá bola verejnosťou neprijímaná až odmietaná. Potom môžu zaujať duchovný postoj, že sú vlastne „nad“ peniazmi a preklopia sa do pózy, že ich nepotrebujú.

Na druhej strane, samozrejme, existuje aj opačná škála finančných presvedčení. Niektorí nosia v sebe programy, ktoré ich nútia hromadiť peniaze, aj keď im to nepridáva na životnom šťastí a pohode. To sa deje väčšinou vtedy, keď si tým nahrádzajú chýbajúcu rodičovskú lásku a pozornosť.

Nachádzanie toho, čo je skryté v pocitoch človeka o financiách, o bohatstve, prosperite a blahobyte je dobrodružstvom. Rovnako aj pátranie po myšlienkových vzorcoch predkov a po tom, od koho, kedy, prípadne za akých okolností ich prevzal. No až vtedy je možné to účinne vrátiť tam, kam to patrí.

Duša a peniaze

Finančné problémy efektívne riešia aj konštelácie častí duše a vnútorných osôb (systemické konštelácie podosobností a voice dialogue). Architektúra duše je vystavaná systémom časti duše – vnútorných osôb, ktoré sa v rôznych situáciách navonok správajú inak, podľa toho, ktorá práve prevláda. Pretože teoreticky jedna časť duše môže dokázať peniaze s ľahkosťou prakticky používať, druhá potrebovať, tretia k nim lipnúť, štvrtá odmietať, piata sa ich obávať, atp.

 Karmické presahy

Nezdary udržať peniaze na účte alebo v peňaženke môžu byť výsledkom viacerých scenárov. Platí pravidlo, že jeden symptóm má väčšinou viac príčin. Vždy sú liečivé aj systemické konštelácie s karmickými presahmi do minulých – paralelných životov. Keďže ľudskou históriou sa prehnala smršť všetkých možných variácií vojen, rabovačiek, násilných činov, lúpeží, okradnutí, podvodov, pogromov, strát dedičstva a podobne. Duša človeka si pamätá..

Sila presvedčení 

Žijeme prevratnú dobu zmien a všetko, čo máme a čo nám do života prichádza, nie je náhoda. V každej chvíli dostávame presne to, čo potrebujeme na ceste a pre naše najvyššie dobro. Neprijatie čohokoľvek teda vychádza ako pohŕdanie týmito darmi. Aj neprijatie peňazí – so všetkými tými strašnými zážitkami i príjemnými skúsenosťami, ktoré nám do našich osobných dejín a sveta priniesli.

Akceptovanie peňazí ako toku energie pre život v modernej dobe znamená uvoľnenie veľkého napätia a odporu. Aj u tých, ktorí sú duchovne prebudení, vedomí a žijú predovšetkým duchovne a nie materiálne. Práve telo je transformačný orgán a život je javisko, kde sa to všetko deje. Viete si predstaviť tú spoločenskú premenu, keď by kritické množstvo ľudí rozpustilo obmedzujúce finančné presvedčenia a dovolilo si plynúť v hojnosti a dostatku? Vďačnosť je základ. Keď sme vďační a staráme sa o všetko, čo máme teraz, vesmír vidí, že to oceňujeme a posiela nám zákonite viac.

Harmonizácia systémov

Po postavení konštelácie prichádza obnova prúdenia životnej sily a radosti. Pocit úľavy a oslobodenia. Pokiaľ o týchto zákonitostiach ľudia nevedia, stávajú sa vazalmi peňazí a súčasného finančného systému. Ak máte záujem pozrieť sa na to, ako to máte vy a zmysluplne to vyriešiť/poliečiť a posunúť sa v živote ďalej, táto metóda osobného rozvoja je určená aj vám. Veď s láskou, pokojom a pokorou je možné žiť aj v súlade s peniazmi.

Konštelácie odhaľujú podprahové vplyvy, ktoré brzdia rozvoj osobnosti a sú mimoriadne účinným nástrojom pri zmene postojov a vzorcov myslenia. Vytvárajú súčinnosť rozumovej, emocionálnej a spirituálnej inteligencie. Konštelácie prinášajú praktické riešenia a obnovujú životnú rovnováhu. Záverečným výsledkom je pocit naplnenia a vnútorný pokoj.

Silvia Marisi Struhárová

top