Je Vás VZŤAH K PENIAZOM naozaj zdravý?

Materiálne zabezpečenie je dôležité pre náš život. Peniaze sú energia, ktorá prúdi a poskytuje rovnováhu. Zdravý vzťah k financiám je preto dôležitý pre spokojný a radostný život.

Je zaujímavé, koľko rôznych skrytých presvedčení a vnútorných bariér vo vzťahu k peniazom bráni ľuďom žiť život v hojnosti a väčšej slobode. Otec systemických konštelácií Bert Hellinger v knihe Prirodzená mystika píše: „Peniaze sú duchovné. Majú v sebe energiu práce. Keď sú v pohybe, dokonca akúsi dušu.“ Problémy s nimi teda vytvárajú predovšetkým nesprávne a obmedzujúce životné postoje.

Bert Hellinger

Pred viac ako dvoma desiatkami rokov metodiku systemických (rodinných) konštelácií a pohybov duše vytvoril spomínaný terapeut a filozof Bert Hellinger. Ako účinný a efektívny nástroj osobného rozvoja sú uznávané v celom svete. Vďaka nemu je možné uvidieť, precítiť a pochopiť príčiny rôznych ťažkostí, ktoré sú skryté pod povrchom a ľudia ich nosia v sebe.

Od čias zrodu ju rozvinuli ďalší autori z oblasti práce, prostredia firiem, inštitúcií a organizácií, a tak sa úspešne uplatňujú aj v oblasti vedomého biznisu a optimalizácie riadenia. Pretože postoje k peniazom vymedzujú nielen osobné, ale aj pracovné a firemné finančné toky.

Zmena myslenia

Metóda konštelácií a pohybov duše pracuje so zákonitosťami a silami, ktoré pôsobia v nás a na nás. Poskytuje možnosť pozitívnej „opravy“ nevedomých vzorcov a s tým spojené riešenie opakujúcich sa nepríjemných situácií, súčasne sebapoznávanie a uvedomenie si jedinečnosti, ako aj prepojenosti a jednoty ľudí.

Konštelácie odhaľujú podprahové vplyvy, ktoré brzdia rozvoj osobnosti a sú mimoriadne účinným nástrojom pri zmene postojov a vzorcov myslenia. Vytvárajú súčinnosť rozumovej, emocionálnej a spirituálnej inteligencie. Konštelácie prinášajú praktické riešenia a obnovujú životnú rovnováhu. Záverečným výsledkom je pocit naplnenia a vnútorný pokoj.

Blokujúce presvedčenia

Systemické finančné (peňažné) konštelácie sú overené a obľúbené na vyhľadanie a odstránenie blokov a zábran v prúdení materiálneho dostatku a rozpustenie skrytých finančných presvedčení. Skúsenosť vraví, že aj keď človek začne viac pracovať, zarábať či šetriť, alebo sa rozhodne predať či zdedí nejaký majetok a myslí si, že mu to pomôže žiť v dostatku, alebo zbaviť sa dlhov, sú tu ešte programy, ktoré ho podvedome riadia a po čase ho opäť dostanú tam, kde bol predtým. Tieto je možné pre prehľadnosť rozdeliť do niekoľkých skupín.

Prvú tvoria tie, ktoré človek získal v detstve. Rodičia a vychovávatelia vedú deti k hygiene, preto si asi pamätáte vety: „Nesmieš si dať peniaze do pusy!“, „Peniaze sú špinavé!“ a tak podobne. Takého príkazy a zákazy si malé dieťa automaticky nahráva do podvedomia. Preto ak s tým niečo neskôr neurobí, nedostatok ho bude prenasledovať po celý život.

Vzťah k peniazom

Samozrejme, dieťa mohli jeho najbližší viesť aj k pozitívnemu vzťahu k peniazom, dokonca k ich hromadeniu. No podľa veľkého nepomeru bohatých a chudobných na Zemi má dnes len veľmi málo ľudí zdravý vzťah k financiám.

Druhá skupina presvedčení sú „dedičstvo“ po minulých generáciách a z rodov po matke a otcovi. Vernosť a prirodzená láska k milovaným –

buď bohatým, alebo chudobným predkom – potom skryte pôsobia tak, že človek bude mať buď plnú alebo prázdnu peňaženku. Skúsenosť z roku 1953, keď väčšina ľudí u nás prišla o úspory v dôsledku menovej reformy, je ešte v nás. Traumatické sú aj spomienky na židovských predkov, represálie pri kolektivizácii, na päťdesiate roky, atď.

Kolektívna skúsenosť

Tretia skupina – to sú desiatky finančných presvedčení (väčšinou negatívnych) plynúcich z kolektívnej skúsenosti, ktorá je v ľuďoch ukotvená prostredníctvom kolektívneho nevedomia. Ako napríklad „nezaslúžim si to“, „nie som dosť dobrý na takú odmenu“, „peniaze kazia charakter“, „ešte musím niečo dorobiť, dokázať, doštudovať, naučiť sa, až potom môžem požiadať o peniaze“, „bohatstvo je nečestné“, „je nebezpečné vyčnievať z radu“, „obávam sa peňazí“, „peniaze prinášajú nešťastie“, „bez (tvrdej) práce nie sú koláče“. „najprv práca, potom zábava“, „neviem s peniazmi narábať“, „uprednostňujem ducha pred mamonom“, „chudoba cti netratí“, „kvôli peniazom vznikajú vojny“, a tak ďalej, a tak ďalej.

Vrátiť na miesto

Takže, keď toto človek nosí v sebe, aj keď poctivo pracuje, peniaze sa u neho dlho neudržia. „Bezpečnejšie“ bude pre neho rýchlo sa ich zbaviť. Na druhej strane pre väčšinu ľudí je predstava dostatku peňazí príjemná, takže prečo je také ťažké nájsť zdravý prístup k financiám a šťastnú rovnováhu hmoty a duchovna v živote? Podľa biológie presvedčenia Bruce Liptona žijeme podľa toho, čomu sme uverili. No v každom prípade akceptovanie peňazí ako toku energie pre život v modernej dobe znamená uvoľnenie veľkého napätia a odporu.

Harmonizácia systémov

Po postavení konštelácie prichádza obnova prúdenia životnej sily a radosti. Pocit úľavy a oslobodenia. Pokiaľ o týchto zákonitostiach ľudia nevedia, stávajú sa vazalmi peňazí a súčasného finančného systému. Ak máte záujem pozrieť sa na to, ako to máte vy a zmysluplne to vyriešiť/poliečiť a posunúť sa v živote ďalej, táto metóda osobného rozvoja je určená aj vám. Veď s láskou, pokojom a pokorou je možné žiť aj v súlade s peniazmi.

Autorka: Silvia Marisi Struhárová, www.StastnaRovnovaha.sk, www.profitmedia.sk

top